Dream Match Tennis 1.99

Dream Match Tennis 1.99

Bimboosoft – Shareware – Windows
Dream Match Tennis Pro is the most realistic online 3D tennis game.
You can play with the players from all over the world via the Internet.
Control the ball and win the match!

- 6 game modes -
The Online Game, Challenge, Exhibition, Tutorial, Practice and World Tour.

- World Tour -
12 tournaments and 128 players.
Be the No.1 !!!

- Singles and Doubles match -

- The Online Game -
At the game lobby, you can create or join online games.
Play with the players online!

- 7 court surfaces -
Hard(3), Grass, Clay and Carpet(2) court.

- 12 characters -
Unique 12 characters have different types of play style and abilities.

- Supports keyboard and joypad -
It is strongly recommended to use joypad.

- Supports PLAYER vs. PLAYER and PLAYER vs. COMPUTER -
To play PLAYER vs. PLAYER, there must be at least one joypad.

- 7 computer levels -

*System Requirements*

Windows 98/ME/2000/XP
1 GHz CPU
256 MB RAM
DirectX 9.0c
DirectX Compatible 3D Card (GeForce FX 5200 128MB level)

Demo limitations:
The demo version is limited to select one character in the online game,
and limited to play 5 minutes in World Tour, Challenge and Exhibition.

Tổng quan

Dream Match Tennis là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Bimboosoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dream Match Tennis là 1.99, phát hành vào ngày 09/08/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Dream Match Tennis đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Dream Match Tennis Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Dream Match Tennis!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Dream Match Tennis cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Bimboosoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản